Profile index
22-04-2019 06:24:42
aforside
Aktiv Lørdag
Badminton
fodbold
gymnastik
håndbold
Karate
Løbeafdeling
motionscenter
OK
Online shop / Klubdragter
Petanque
Stavgang
Tennis
volley
vonner
vv_hallens pris


Forretningsorden
FORRETNINGSORDEN FOR SMIDSTRUP-SKÆRUP I.F.


§ 1:
Formand, næstformand, kasserer og de to menige bestyrelsesmedlemmer udgør foreningens forretningsudvalg (FU) og forestår den daglige administration af foreningen.

§ 2:
Foreningens bestyrelse består af FU samt formanden i de nedsatte aktivitetsudvalg

§ 3:
Forretningsudvalget holder møde 1 gang om måneden.

Bestyrelsen holder møde 5-6 gange om året.

Formanden foranlediger indkaldelse til møderne. Dagsorden udsendes til bestyrelses-medlemmerne, så de har den i hænde senest 3 hverdage før mødet.

§ 4:
Forretningsudvalget foranlediger referat udsendt senest 14 dage efter møderne til FU samt udvalgsformændene.

§ 5:
Ekstraordinære møder afholdes i den udstrækning, der er behov herfor, eller såfremt mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.

§ 6:
Alle afstemninger i bestyrelsen afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget i den forelagte form.

§ 7:
Bestyrelsen pålægges hvert år i god tid at meddele tidspunkt for den årlige generalforsamling.

§ 8:
De enkelte aktiviteter skal hvert år forud for den årlige generalforsamling indkalde til aktivitetsmøde.

Dagsorden for aktivitetsmødet skal mindst indeholde følgende:
1. Orientering om arbejdet i udvalget
2. Orientering om økonomi for aktiviteten
3. Valg af udvalgsmedlemmer

§ 9:
Valgene gælder for 2 år med halvdelen af udvalgsmedlemmerne på valg hvert år.

§ 10:
Aktivitetsudvalgene skal bestå af mindst 3 medlemmer, men kan udvides efter behov.
Udvalgene konstituerer sig selv efter valget.

§11:
Aktivitetsudvalgene afholder møder efter behov. Referater fra alle møder tilsendes foreningens formand.

§12:
Forretningsudvalgets ansvaret og opgaver er blandt andet:
• at formulering af fælles målsætninger
• at gennemføre forretningsmæssige beslutninger
• at have kontakt til offentlige myndigheder
• at der årligt senest i marts måned afholdes generalforsamling
• at der igangsætte nye og tværgående initiativer
• at styre foreningens samlede økonomi
• at udstikke fælles retningslinier omkring sponsorer og træner/leder pleje
• at der udpeges 1 repræsentanter til halbrugerbestyrelsen
• at hjemmesiden vedligeholdes

§13:
Aktivitetsudvalgenes ansvar og opgaver er blandt andet:
• at forestå gennemførelse af de idrætslige aktiviteter
• at der opstilles budgetter (inkl. kontingenter) for aktiviteter og underaktiviteter og at de aftalte budgetter overholdes
• at de fælles målsætninger efterleves
• at der altid møder en deltager op til de fælles bestyrelsesmøder
• at der udpeges repræsentanter eller nedsættes underudvalg for de tilhørende underaktiviteter
• at koordinere overgange med andre aktiviteter ved opstart og afslutning på sæson
• at opkræve kontingenter
• at rekruttere nye instruktører samt sikre tilstrækkelig uddannelse
• at ansøge FU og den samlede bestyrelse ved specielle omkostningskrævende tiltag, der ikke er omfattet af budgettet

§ 14:
Aktivitetsudvalg pr. 12. marts 2015.

BADMINTON
- Tennis
- Løb
FODBOLD
- Volleyball
GYMNASTIK
- Senioridræt
- petanque
- Karate
HÅNDBOLD
MOTIONSCENTER


[ Tilbage | Print | Send til en ven ]
1_login
2_tilmelding
3_tider
4_klubben
5_info
6_Kørsel
Facebook motionscenter
Facebook senior fodbold
Smidstrup løber

Smidstrup-Skærup Idrætsforening • Tiufkærvej 3 • 7000 Fredericia • Tlf. 21778746 • E-mail: ssif@outlook.dk